کسب درآمد

پرونده های خود را بارگذاری کنید و به ازای دانلود آنها کسب درآمد کنید. برای کسب درآمد فایل شما باید حداقل 10MB حجم داشته باشد . جدول نرخ پرداخت در زیر آمده است :

حجم / گروه: 0.00 KB - 250.00 MB 250.00 MB - 500.00 MB 500.00 MB - 1,000.00 MB 1,000.00 MB+
گروه 1 70.000 ریال 90.000 ریال 130.000 ریال 180.000 ریال
گروه 2 70.000 ریال 90.000 ریال 120.000 ریال 170.000 ریال
گروه 3 60.000 ریال 80.000 ریال 110.000 ریال 160.000 ریال
گروه 4 60.000 ریال 80.000 ریال 110.000 ریال 160.000 ریال
گروه 5 50.000 ریال 70.000 ریال 100.000 ریال 150.000 ریال
گروه 6 50.000 ریال 70.000 ریال 100.000 ریال 150.000 ریال
گروه 7 40.000 ریال 60.000 ریال 90.000 ریال 130.000 ریال
* نرخ کسب درآمد به ازای 1000 دانلود
  • گروه 1:  Iran, Iran, Iran, Iran, Iran, Iran, Iran, Iran, Iran, Iran, Iran, Iran, Iran, Iran, Iran, Iran
  • گروه 2:  United States, United States, United States, United States, United States, United States, United States, United States, United States, United States, United States, United States, United States, United States, United States, United States, United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United Kingdom, United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates, United Arab Emirates
  • گروه 3:  Iraq, Iraq, Iraq, Iraq, Iraq, Iraq, Iraq, Iraq, Iraq, Iraq, Iraq, Iraq, Iraq, Iraq, Iraq, Iraq, India, India, India, India, India, India, India, India, India, India, India, India, India, India, India, India, Greenland, Greenland, Greenland, Greenland, Greenland, Greenland, Greenland, Greenland, Greenland, Greenland, Greenland, Greenland, Greenland, Greenland, Greenland, Greenland, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, Finland, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China
  • گروه 4:  Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan
  • گروه 5:  Pakistan, Pakistan, Pakistan, Pakistan, Pakistan, Pakistan, Pakistan, Pakistan, Pakistan, Pakistan, Pakistan, Pakistan, Pakistan, Pakistan, Pakistan, Pakistan, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands
  • گروه 6:  Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Qatar, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Philippines, Philippines, Philippines, Philippines, Philippines, Philippines, Philippines, Philippines, Philippines, Philippines, Philippines, Philippines, Philippines, Philippines, Philippines, Philippines, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama, Panama
  • گروه 7:  Other

چگونه درآمدم را دریافت کنم ؟

درآمد شما پس از رسیدن به حد نساب 5000 هزارتومان قابل برداشت هست و شما از همین صفحه میتوانید درخواست برداشت ثبت کنید و درآمد شما به صورت کارت به کارت واریز خواهد شد ( واریزی درآمد در کوتاه ترین زمان انجام میشود )

از کجا شروع کنم ؟

برای شروع کافیه روی سایت ثبت نام کنید فایل های خود را آپلود کنید و آنها را منتشر کنید و به همین راحتی کسب درآمد شما شروع میشود .